ค่าใช้จ่ายการรังวัด (surveyprice)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


หมายเหตุ ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้รวมค่าพาหนะ ค่าจ้างคนงานรังวัด
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว

Must See Places In Paris
จำนวนผู้เข้าชม